Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov a firemné procesy GDPR pre spracovanie osobných údajov a poučenie klientov 

Pre kvalitné poskytovanie služieb je pre nás nevyhnutné pracovať s osobnými údajmi našich klientov.

Spoločnosť  Expat experts s.r.o.- ďalej len „Prevádzkovateľ“, má nastavené všetky firemné procesy a spracúva osobné údaje klientov v súlade vypracovaným a certifikovaným Projektom GDPR na ochranu osobných údajov klientov (ďalej len „Projekt“).

Projekt a procesy sú spracované v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) ako aj v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (ďalej len „Nariadenie“) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb -klientov (ďalej len „Klient“) o voľnom pohybe takýchto údajov. Projekt je k dispozícii k nahliadnutiu v sídle spoločnosti, výlučne však osobám k tomu oprávneným.

Udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Klient kontaktovaním Prevádzkovateľa prostredníctvom internetovej stránky www.expatexperts.sk, telefonicky, e-mailom, vyplnením internetového formulára dobrovoľne poskytuje Prevádzkovateľovi svoje osobné ako aj ďalšie zverené údaje (medzi ktoré patria aj web cookies). Klient (ústne, telefonicky, emailom, v internetovom formulári alebo prehliadači) dáva bezvýhradný súhlas v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR / § 13 ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane osobných údajov, aby Prevádzkovateľ takto získané údaje po dobu trvania udeleného súhlasu spracúval.

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, mailom ale aj telefonicky, alebo prostredníctvom web formuláru tu
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Odvolanie súhlasu so zasielaním marketingových kampaní a k odberu newslettera

Klient má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov pre účely marketingu a môže sa odhlásiť z odberu a ďalšieho zasielania priamo v zaslanom newsletteri alebo prostredníctvom web formuláru tu.

Účel a spôsob spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Klientov za účelom poskytovania svojich služieb v súvislosti s činnosťami a realizačnými procesmi služieb, ktorými sú okrem iných najmä:

 • Záznam o ponuke novej nehnuteľnosti na predaj/prenájom,
 • Záznam o dopyte Klienta na kúpu/nájom nehnuteľnosti,
 • Záznam o obhliadke nehnuteľnosti,
 • Zmluvy o sprostredkovaní predaja/prenájmu nehnuteľnosti.
 • Nájomné zmluvy a Kúpne zmluvy
 • Rezervačné dohody a Dohody o zložení zálohy ,Tripartitné zmluvy
 • Odovzdávacie protokoly
 • Návrhy na vklad do KN,

Ďalej pri zmluvách uzatváraných na diaľku alebo zmluve uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov, najmä príprava uzatvorenia príslušnej zmluvy alebo iného z uvedených dokumentov, evidencia zmlúv a súvisiacich dokumentov vrátane všetkých ich zmien a dodatkov v internom systéme Prevádzkovateľa, Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov Klienta pre tieto účely je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.
ako aj plnenie predmetu zmluvy a kontrola jej plnenia zo strany dotknutej osoby – Klienta, vybavovanie reklamácií a sťažností, vymáhanie pohľadávok vzniknutých v súvislosti s neplnením zmluvy.
Právnym základom na spracúvanie osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. b), nariadenia, t. j. plnenie príslušnej zmluvy,

Ďalej spracúvanie osobných údajov za účelom serverových, webových cloudových, IT služieb a realizácie inzercie cez internetové realitné portály v realitných softvéroch, t.j. ponuka nehnuteľností za účelom ich predaja, resp. prenájmu tretej osobe, pričom v príslušných realitných softvéroch sú k jednotlivým nehnuteľnostiam z dôvodu jednoduchšej identifikácie pre Prevádzkovateľa uvádzané aj niektoré osobné údaje dotknutej osoby ako vlastníka ponúkanej nehnuteľnosti, ktoré však nie sú viditeľné tretím osobám – právnym základom na spracúvanie osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.

Vedenie účtovníctva a vyhotovovanie účtovných dokladov, najmä správa a fakturácia služieb poskytnutých na základe zmlúv, spracúvanie účtovných, daňových dokladov a faktúr – právnym základom na spracúvanie osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, t. j. plnenie povinností podľa osobitných predpisov, najmä Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Evidencia pošty, jej správa a doručovanie/odosielanie z a do elektronickej schránky a evidencia a archivácia zmlúv, účtovných, daňových a súvisiacich dokladov v interných systémoch prevádzkovateľa – právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, t. j. splnenie našej zákonnej povinnosti podľa osobitných predpisov, a to najmä podľa Zákona o účtovníctve a zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, reklama a marketing služieb a produktov prevádzkovateľa, najmä zasielanie informačných newsletter-ov o našich produktoch a službách a aktuálnej ponuke nehnuteľností a pod. – právnym základom na spracúvanie osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.

Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú na splnenie vymedzených účelov spracovania osobných údajov, najviac však po dobu trvania príslušnej zmluvy, resp. vysporiadania vzájomných záväzkov z nej vyplývajúcich. Faktúry, ako aj ďalšie daňové a účtovné doklady uchovávame v súlade s príslušnými právnymi predpismi po dobu 10 rokov po roku, ktorého sa týkajú. Osobné údaje spracúvané na účely reklamy a marketingu uchovávame po dobu 3 rokov od ich poskytnutia. Po uplynutí tejto doby budú Vaše osobné údaje vymazané. V prípade, že kedykoľvek počas trvania zmluvného vzťahu namietnete spracúvanie Vašich osobných údajov na priamy marketing našich služieb a produktov (odhlásenie je možné priamo v danom newsletteri alebo e-mailom), prestaneme Vaše osobné údaje na tento účel spracúvať.

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu  o tom, že jej osobné údaje budú alebo môžu byť poskytnuté príjemcom nevyhnutným pre realizáciu služieb ktorými sú najmä záujemci o kúpu, predaj, prenájom, nájom nehnuteľnosti, ako aj fyzické a právnické osoby ktoré s Prevádzkovateľom spolupracujú pričom týmito sú najmä:

 • realitní makléri vykonávajúci činnosť na základe poverenia Prevádzkovateľa
 • poverení pracovníci Prevádzkovateľa
 • poskytovateľ IT služieb Prevádzkovateľa
 • fotograf Prevádzkovateľa
 • advokáti, notári, súdni znalci
 • finanční, účtovní, hypotekárni a daňoví poradcovia, banky, poisťovne
 • exekútori, orgány činné v trestnom konaní

Všetci príjemcovia spolupracujúci s Prevádzkovateľom sú buď priamo viazaní zákonom alebo písomne zaviazaní alebo riadne vyškolení a poučení o spôsobe nakladania s takto získanými osobnými údajmi a samozrejme majú povinnosť mlčanlivosti a zákaz použitia týchto získaných údajov pre iný účel než na ktorý ich Prevádzkovateľ poskytol.

Tento dokument nadobúda účinnosť 25.05.2018

V prípade, že ako dotknutá osoba budete potrebovať ktorúkoľvek časť textu vysvetliť, poradiť alebo prediskutovať ohľadne spracovania Vašich osobných údajov, môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť na e-mailovej adrese: office@expat.sk