Obchodné podmienky

Dokument Obchodné podmienky (ďalej len „OP“) spoločnosti Expat experts s. r. o. so sídlom na Štúrovej 11 v Bratislave, IČO: 47 051 639, zapísanej v OR Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka č.: 88162/B, (ďalej len Realitná kancelária alebo RK), na základe ktorých RK poskytuje zákazníkom – klientom svoje služby.

Všeobecné ustanovenia

Obchodné podmienky rámcovo upravujú podmienky za akých RK poskytuje zákazníkom – klientom svoje služby v súlade so živnostenským oprávnením a výpisom z OR.
Náplňou činnosti je najmä poskytovanie komplexných služieb na trhu s nehnuteľnosťami na území SR.
RK svoje služby poskytuje svojim zákazníkom-klientom (ďalej len Klienti) pričom týmito sú fyzické osoby (FO) alebo právnické osoby(PO), ktoré majú záujem o poskytnutie služieb RK a podľa toho či zmluvnou stranou je podnikateľský alebo nepodnikateľský subjekt sa obchodno-právne vzťahy RK Klientmi riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho alebo Obchodného zákonníka.

Hlavná náplň a predmet poskytovaných služieb RK

 • sprostredkovanie PRENÁJMU nehnuteľnosti pre Klienta-prenajímateľa
 • sprostredkovanie NÁJMU nehnuteľnosti pre Klienta-nájomcu
 • sprostredkovanie PREDAJA nehnuteľnosti pre Klienta-predávajúceho
 • sprostredkovanie KÚPY nehnuteľnosti pre Klienta-kupujúceho
 • služba RELOCATION SERVICES & VISA pre Klientov-cudzincov

Uzatváranie zmlúv

RK prostredníctvom a v zastúpení svojich obchodných zástupcov –maklérov uzatvára s klientami zmluvy súvisiace s realizáciou predmetu služby, ktorú im poskytuje.
Takýmito zmluvami sú okrem iných najmä:

 • Rezervačná dohoda s klientom-záujemcom o nájom nehnuteľnosti
 • Zmluva o sprostredkovaní prenájmu nehnuteľnosti s klientom-prenajímateľom
 • Zmluva o sprostredkovaní nájmu nehnuteľnosti s klientom-záujemcom o nájom
 • Zmluva o sprostredkovaní predaja nehnuteľnosti s klientom-predávajúcim
 • Zmluva o sprostredkovaní kúpy nehnuteľnosti s klientom-kupujúcim
 • Tripartitná zmluva pri predaji nehnuteľnosti (predávajúci, kupujúci, RK)

Uzatváranie zmlúv na diaľku alebo zmluvy uzatvorené mimo prevádzky sprostredkovateľa podľa § 102/2014 o ochrane spotrebiteľa

Odmena za poskytnuté služby–provízia

RK si v prípade poskytnutia svojich služieb nárokuje a účtuje Klientom sprostredkovateľskú odmenu – províziu. Aktuálny cenník služieb a provízií nájde klient na www.expat.sk / Naše služby & provízie tu alebo v sídle a prevádzke RK

RK vzniká voči Klientovi nárok na plnú výšku odmeny – provízie v danom obchodnom prípade ak bola naplnená podstata sprostredkovania. To znamená, že klient využil sprostredkovateľom realizovanú príležitosť na uzatvorenie kúpnej alebo nájomnej zmluvy a to bez ohľadu na to či rozsah služieb ponúkaných sprostredkovateľom nevyužil vôbec, využil čiastočne alebo v plnom rozsahu

Plnenie záväzkov a obmedzenie zodpovednosti

RK poskytuje Klientom svoje služby a pri svojej činnosti postupujes odbornou spôsobilosťou a starostlivosťou v súlade s dobrými mravmi, čestne, transparentne a v súlade so zákonmi SR.

RK pri realizácii obchodných prípadov navrhuje svojím Klientom postupy a zmluvné návrhy len s osobami, u ktorých je v dobrej viere možno predpokladať, že svoje sľuby a zmluvné záväzky budú aj plniť.
RK však nezodpovedá za plnenia zmluvných alebo finančných záväzkov tretích osôb medzi sebou navzájom a to ani v prípade, že takú zmluvu v rámci výkonu svojej činnosti a poskytnutia služieb Klientom navrhli. Celú zodpovednosť za záväzky a ich plnenie v plnom rozsahu znášajú len zmluvní účastníci.
RK tiež nezodpovedá za prípadné škody na majetku, ktoré môžu vzniknúť pri zmluvách medzi tretími stranami ktorých RK nie je priamym účastníkom.